සෝවියට් රුසියන් ළමා කෘති 6ක්.

රු3,000.00 රු2,100.00
or 3 X රු 700.00 with Koko Koko
SKU: 678-625-680 1-111 Category:
01 පණ ඇති තොප්පිය .යය)
කර්තෘ-නිකොලායි නෝසව්
අනුවාදනය-දැදිගම වී රුද්රිගු.
02 සුදු මුවා.යය)
අනුවාදනය-දැදිගම වී රුද්රිගු.
03රතු කරමලා.

කර්තෘ-වික්ටර් වෂ්දායෙව්.
චිත්ර කේ .අචින්තිකොව්
04.කුකුළා සහ හිවලා.

කර්තෘ -ඇලෙක්සෙයි නිකොලවියෙචි තෝල්ස්තෝයි.
අනුවාදනය-දැදිගම වී රුද්රිගු.
05 .නිල් කබාය සහ මායාකාර රජ
චිත්ර -වී මිලාෂෙව්කි.
අනුවාදනය-දැදිගම වී රුද්රිගු.
06දඟකාර කුකුළා.

කර්තෘ -රායා කුදාෂෙවා.
චිත්ර -එම් මිත්රුවිච්.
අනුවාදනය-දැදිගම වී රුද්රිගු.

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “සෝවියට් රුසියන් ළමා කෘති 6ක්.”

Your email address will not be published. Required fields are marked *