වානර වික්‍රම (වානර වික්‍රම 01)

රු500.00 රු450.00
Out stock

Out of stock

SKU: 978-624-5509-33-1 Categories: ,

ඉතාම ඈත කාලයේ  පූර්වවිදේහ මහද්වීපයේ ඕලායි රාජධානියේ පුෂ්ප ඵල නමින් හැඳින්වෙන පර්වතයක් තිබුණා. මේ පර්වතය මුදුනේ තිබුණා මායා පාෂාණයක්.

Translator

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “වානර වික්‍රම (වානර වික්‍රම 01)”

Your email address will not be published. Required fields are marked *