සුකර පෝතක (වානර වික්‍රම 05)

රු450.00 රු405.00
SKU: 978-624-5509-45-4 Categories: ,
Author: වු චෙන් එන් - Wu Cheng'en - 吴承恩
ආචාරීන් වහන්සේ සහ ශිෂ්‍යයා ගෙත්තම් කළ  බුද්ධ චීවරය ආපසු ලබාගෙන  ගුආන්යින් විද්‍යායතනයෙන් පිටවී ගමන් ආරම්භ කළා.
මාර්ගය වැටී තිබුණේ කැවෝ නම් ගම්මානයක් මැදින්. මේ ගම්මානයේ සිටි එක් උස මහළු මිනිසෙකුට දියණියන් තුන් දෙනක් සිටියා.
Translator

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “සුකර පෝතක (වානර වික්‍රම 05)”

Your email address will not be published.