කතන්දර හා පින්තුර

රු1,000.00 රු900.00
SKU: 978-955-1319-30-4 Category:
කුකුළ්  පැටියා හා තාර පැටියා.
 පූස් පැටව් තුන්  දෙනා
හත්ත යට
 “ඤාව්” කිව්වෙ කවුද?
 ඔරුව
 පොල්ලේ  බලේ
 ඇපල් ගෙඩිය
 මීයා හා පැන්සලය
 කුකුළා හා පාට
 දඟකාර පූසා
 නත්තල් ගහ
  මොකාද මේ කුරුල්ලා.
 මේ  කතා එකතු වෙන්න මේ කෘතිය සම්පූර්ණ ය .

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “කතන්දර හා පින්තුර”

Your email address will not be published.