සුහද සිනාව

රු200.00 රු180.00
SKU: 978-955-1319 -85-4 Category:

ලෙනින්  අසනීප වුණා. කම්කරුවෝ, ගොවියෝ, ආකර ශිල්පියෝ ලෙන්ට ලියුම්  ලියලා ඔහුට සුබ පැතුවා. ඉක්මනින් සනීප වෙන්න කියා ඉල්ලා සිටියා. පුංචි ළමයින්ද ලෙනින් ගැන බොහෝ සැලකිලි දැක්වූවා. අනාථ ළමා නිවාසයක ළමයින් ඒගොල්ලන්ගෙ නිවාසයට එන්නැයි කියලා ලෙනින්ට  ඇරයුම් කළා. එළකිරි සහ ඒ ළමයින් වැවූ   එළවළු වලින් සංග්‍රහ කරන බව දැන්වුවා.

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “සුහද සිනාව”

Your email address will not be published.