මොකාද මේ කුරුල්ලා ?

රු100.00 රු90.00
Out stock

Out of stock

SKU: 978-955-1979-10-2 Category:
පාත්තයා දැන් පාත්තයා  මයි
  ඉරිසියා නොකරයි, නුවණක්කාරයි.
 පාත්තයා ගැන කතාව මේකයි
 කතන්දරේ අපේ ඔන්න ඔච්චරයි !

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “මොකාද මේ කුරුල්ලා ?”

Your email address will not be published. Required fields are marked *