මෙහෙමත් ළමයි

රු125.00 රු115.00
SKU: 978-955-1979-58-4 Category:
වෝවා තම හිස  ඔසවා,
තරහෙන් අප දෙස බැලුවා,
අකමැත්තෙන් හිස සැලුවා,
සිනාසෙන්ට වෙර දැරුවා
සිනාව නවතනු බැරුවා
වෝවා කොක් හඬ ලෑවා!

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “මෙහෙමත් ළමයි”

Your email address will not be published.