සුර තාරා

රු125.00 රු115.00
Out stock

Out of stock

SKU: 978-955-1979-59-1 Category:
”නැතිවද මොළයක් සිත්න්න?
 කකුළුවා විය නුවණ දෙන්න.
 ඉතුරු ටිකත් ඔහොම ඉන්න
 ගිම්හානේ දි නැවත එන්න”
එදා පටන් මේ වන තුරු
ගෙවුණු කාලය ගනින්වා බොරු
 හා හාමිට අද වන තුරු
හිම සපත්තු නැතේ,  මිතුර

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “සුර තාරා”

Your email address will not be published. Required fields are marked *