පටලැවිල්ල

රු150.00 රු135.00
Out stock

Out of stock

SKU: 978-955-1979-65-2 Category:
මැඩියන් රැළ ‘බක- බක’ ගා
 බඩ අල්ලන් හිනහ  වෙනවා.
 පාත්තයෝ ක්‍රැවැක් – ක්‍රැවැක්
 පැද්දි  පැද්දි ගමන් යනවා
ඌරු පැටවුන් නිදිමත වි
 ගොරව ගොරව නිදි කිරනවා
 මෙහැම  දෙන එකතු වෙලා
අපේ පුතා නිදි කරනවා
‘දොයි -දොයි අපේ පුතු කියනවා
බයි -බයි- බයි අපේ පුතු කියනවා.

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “පටලැවිල්ල”

Your email address will not be published. Required fields are marked *