ඉත්තෑවිගේ අත් මේස් කුට්ටම

රු150.00 රු135.00
Out stock

Out of stock

SKU: 978-955-1979-70-6 Category:
සතුරා ළඟ ළඟම එකේ
 පොකිරිස්සා අඩු වනතේ
 “හොඳ හිතින්කියා” කියා  කියතේ
“බැහැපන් එලියට” බනිතේ.
“යටත් වෙන්නේ  නැහැ” බෙනෙතේ
 ගොලුබෙල්ලා සැඟවගතේ
” දඩාස්” සද්දයක් නැගතේ
 දොර පියන් ද වැසීයතේ

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ඉත්තෑවිගේ අත් මේස් කුට්ටම”

Your email address will not be published. Required fields are marked *