මාළුවකුගේ අණ

රු200.00 රු180.00
Out stock

Out of stock

SKU: 978-955-1979-74-4 Category:
 ”මාළුවාගේ  අණ අහපන්-  මට ඕනෑ දේ කරපන්
 රත්තරන් වහලයක් එක්ක ලස්සන මාලිගාවක් හදාපන්”
 කීවා  විතරයි. රත්තරන් වහලක් ඇති ලස්සන මාලිගාවක් මැවුණා.මාලිගාව වටේට ලස්සන මල් වත්තක්, එහි කුරුල්ලෝ ගී ගයනවා, කුමරියයි,එමේලියායි   මාලිගාවට ඇතුළු වෙලා ජනේලය  ලඟ වාඩි වුණා ….

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “මාළුවකුගේ අණ”

Your email address will not be published. Required fields are marked *