දේ දුන්නෙන් සෙවන ලබන වන පොව්වෝ

රු1,000.00 රු900.00
or 3 X රු 300.00 with Koko Koko
 දේ දුන්නේ පාට හතකි
පාට හතම නෙත් පිනවයි
 විනිවිද යන හිරු රැස් වල
 දේ දුන්නේ පාට හතම
 ගිරි මුදුනේ නිම්න බිමේ
  බැවුම්වල වැලි කතරේ
  දේ දුන්නෙන් සෙවන ලබති
  වන පොව්වෝ කුරුලු පැටවු

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “දේ දුන්නෙන් සෙවන ලබන වන පොව්වෝ”

Your email address will not be published. Required fields are marked *