හෝමෝ කර්ප්ටස් .(ලිබරල් ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදයේ නැගීම සහ ගමන් මඟ) HOMO CORRUPTUS)

රු500.00 රු400.00
or 3 X රු 133.33 with Koko Koko
SKU: 978-955-7257-22-8 Category:
Author: දර්ශන අශෝක කුමාර.

ලිබරල් ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදයේ තනි බලය ස්ථාපිත වීම සමඟ සමාජ දේහයන්  තුළ දූෂණය ඉහවහා ගිය ආකාරය සහ මනුෂ්‍යත්වය පිළිබඳ පැවති පරමාදර්ශ දියවී ගිය ආකාරය පිළිබඳ මෙම කෘතිය තුළ සියුම් නිරීක්ෂණ මාලාවක් ඇත.

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “හෝමෝ කර්ප්ටස් .(ලිබරල් ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදයේ නැගීම සහ ගමන් මඟ) HOMO CORRUPTUS)”

Your email address will not be published. Required fields are marked *