සිංහයා, මායාකාරිය සහ ඇදුම් අල්මාරිය-SINHAYA, MAYAKARIYA SAHA ALMARIYA-THE LION, THE WITCH AND THE WARDROBE

රු1,050.00 රු945.00
or 3 X රු 315.00 with Koko Koko
Author: C.S.LEWIS-ක්ලයිච් ස්ටේපල්ස් ලුවිස්.

පැරණි නිවෙසක ඇදුම් අල්මාරියක් විවෘත කරන ලූසි අරුම පුදුම දේශයකට පිය තබයි. එය වනාහි සදාතන සීත ඍතුවක් රජ කරන සැමදාට ම හිමෙන් වැසී ගිය  දේශයකි…

Translator

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “සිංහයා, මායාකාරිය සහ ඇදුම් අල්මාරිය-SINHAYA, MAYAKARIYA SAHA ALMARIYA-THE LION, THE WITCH AND THE WARDROBE”

Your email address will not be published. Required fields are marked *