බුද්ධ -THE BUDDA.BUDDHIS CIVILIZATION INI NDIA AND CEYLON.

රු800.00 රු720.00
SKU: ISBN-978-624-5509-058 Categories: ,
Author: Trevor LIng-ට්‍රෙවෝලිං

ආගම් පිළිබඳව අර්ථ දැක්වීමක් සහ ලංකාවේ බුද්ධාගම සංස්කෘතිය සහ ශිෂ්ටාචාරය පිළිබඳව විමසුමක්.මෙම කෘතිය මඟින් ඉදිරිපත් කර ඇත.

Translator

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “බුද්ධ -THE BUDDA.BUDDHIS CIVILIZATION INI NDIA AND CEYLON.”

Your email address will not be published. Required fields are marked *