සන්නිවේදනය හා මාධ්‍ය අධ්‍යයනය -අ.පො.ස.උසස් පෙළ (නව විෂය නිර්දේශය )

රු1,000.00 රු900.00

498 in stock

SKU: ISBN-978-624-9825-40-6 Category:
Author: බී.එස්.නදීකා සුභාෂිනි ප්‍රේමරත්න.

බහුවරණ ප්‍රශ්න 1000ක් සහ පිළිතුරු අඩංගු වේ .නව විෂය නිර්දේශය අනුව සකස් කර ඇත.

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “සන්නිවේදනය හා මාධ්‍ය අධ්‍යයනය -අ.පො.ස.උසස් පෙළ (නව විෂය නිර්දේශය )”

Your email address will not be published.