වැඩ බැරි දාස ගැන කතා – 05 වැඩ බැරි දාස – සෝඩා වතුරෙන් දුවන රියෙන් ගමන් ගිය හැටි

රු225.00 රු205.00
Out stock

Out of stock

Author: NIKOLAI NOSOV-නිකොලායි නෝසව්

වැඩ බැරි දාසගේ හපන්කම් ගැන ඔබ සැලකිලි දක්වති නම්, කුසුම් පුරයේ වැසියන් ගැන දන ගැනීමට ඔබ අශා කරති නම් මේ පොත් පෙලට අයත් පොත් කියවන්න.

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “වැඩ බැරි දාස ගැන කතා – 05 වැඩ බැරි දාස – සෝඩා වතුරෙන් දුවන රියෙන් ගමන් ගිය හැටි”

Your email address will not be published. Required fields are marked *