ශඛිලා අබේසිංහ. Shakhila Abesinghe.

ශඛිලා අබේසිංහ. Shakhila Abesinghe.

කැලණිය විශ්ව විද්‍යාලයේ උපාධිධාරිනියකි.සන්නිවේදනය සහ මාධ්‍ය අධ්‍යනය පිබදව ආචාර්යවරියකි .

  • Female
  • 1