තක්ෂිලා සමන්ති ජයසේකර. THAKSHILA SAMANTHI JAYASEKARA .

තක්ෂිලා සමන්ති ජයසේකර. THAKSHILA SAMANTHI JAYASEKARA .

කැලණිය විශ්ව විද්‍යාලයේ ඉංග්‍රීසි භාෂාව පිළිබදව බාහිර කථිකාචාර්ය වරියක් ලෙස කටයුතු කරයි.

  • Female
  • 1